Minileksykon integracyjny małego i średniego przedsiębiorcy cz.II

ue flagWolności ( swobody ) Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej

 1. Wolność przepływu kapitału.
  Wolność przepływu kapitału opiera się m.in. na dążeniu do wspólnego rynku usług finansowych i liberalizacji obrotu papierami wartościowymi. Obywatele Unii mogą np. swobodnie wykonywać operacje bankowe we wszystkich krajach członkowskich Unii. Oznacza ona również prawo do inwestowania dla przedsiębiorstw i osób prywatnych z krajów UE, do swobodnego transferu zysków oraz prawo do inwestowania za granicą przez podmioty gospodarcze.
 2. Wolność przepływu osób.
  Wolność ruchu osobowego to prawo do pracy, życia, osiedlania się i korzystania ze wszystkich dóbr socjalnych w miejscu pobytu na terytorium całej Unii Europejskiej, bez względu na przynależność państwową. Swoboda przepływu osób oznacza prawo do osiedlania się i podejmowania działalności gospodarczej i pracy w dowolnym kraju członkowskim UE. Wdrożenie tej zasady w Unii po przystąpieniu mniej zamożnych krajów nie spowodowało – wbrew obawom – masowych migracji ludności w poszukiwaniu korzystniejszych warunków pracy. Nie można jednak wykluczyć, że w przypadku Polski, wobec większych różnic w poziomie płac, efekty pełnej swobody przepływu pracowników mogłyby być znacznie silniejsze.
 3. Wolność przepływu towarów.
  Wolność przepływu towarów opiera się m.in. na: dostosowaniu lub wzajemnej akceptacji norm i przepisów, zniesieniu kontroli granicznych oraz harmonizacji podatków. Swoboda przepływu towarów oznacza nie tylko zniesienie wszelkich opłat celnych, przyjęcie wspólnej taryfy celnej oraz zasad polityki handlowej. Oznacza także eliminację wszelkich przeszkód o charakterze pozataryfowym. Państwa członkowskie zobowiązane są do zniesienia barier dla przepływu towarów. Stawki celne na towary przemysłowe są zredukowane do zera. Warunkiem swobody przepływu towarów jest także harmonizacja przepisów określających wspólne zasady działania rynku takich jak np. normy techniczne, cła stosowane wobec krajów trzecich, zasady subsydiowania, reguły konkurencji, podatków pośrednich itp.
 4. Wolność przepływu usług.
  Wolność przepływu usług sprowadza się przede wszystkim do liberalizacji usług finansowych, otwarcia rynku usług transportowych i telekomunikacyjnych oraz harmonizacji metod kontroli banków i ubezpieczeń. We państwach Unii Europejskiej sektor usług dysponuje największą ilością miejsc pracy. Udział usług w Produkcie Krajowym Brutto Unii wynosi aż 62% (dla porównania 35% -przemysł). Swoboda świadczenia usług na terenie całego rynku UE jest jednym z podstawowych elementów Jednolitego Rynku. W przypadku usług, których świadczenie możliwe jest jedynie w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą, kluczowe znaczenie ma nie tylko znoszenie barier technicznych i fizycznych uniemożliwiających ich świadczenie w innym kraju, ale i prawo firm usługowych do nieskrępowanego prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całej Unii. Oznacza to swobodę podejmowania działalności gospodarczej oraz działalności usługowej bez potrzeby ustanawiania jakiejkolwiek innej formy stałej obecności gospodarczej.